Selleks et suhtlemine oleks läbipaistev ja kõigile arusaadav, tuleb Eakate Kodu töötajatel juhinduda alltoodud põhimõtetest. Kõik töötajad peavad tegutsema eetiliselt, vastutustundlikult ja seadusi järgides ning kaitsma Eakate Kodu head nime ja mainet.

Edasiviiva meeskonnatöö alused

• konfidentsiaalsuse hoidmine;
• koosolekutest osavõtmist;
• kehtivate kordade tundmist;
• eetika töös;
• uute teadmiste hankimine;
• ebaselges olukorras juhiste küsimist;
• kõik töötavad ühise eesmärgi nimel;
• lojaalsus;
• vara kaitsmine ja nõuetekohane kasutamine;
• austav käitumine kaastöötajaga;
• hea kommunikatsioon (suhted on avatud, usalduslikud ja ausad);
• kaastöötaja toetamine;
• koostööd teiste kaastöötajatega;
• märkamine;
• heasoovlikku hoiakut;
• ausus, usaldusväärsus ja vastutustunne;
• vastutus oma tegude eest;
• julgus tunnistada oma vigu ja eksimusi;
• kaastöötaja töös puuduse märkamisel tema teavitamist sellest ja vajadusel toetamist;
• enesekontrolli säilitamist pingelistes olukordades;
• oskus hinnata ettetulevaid olukordi;
• muudatusi käsitletakse, kui arenguvõimalust;
• ei ela oma probleeme ja negatiivsust teiste peal välja;
• keelatud on kaastöötajate või olukordade üle alusetute hinnangute andmine;
• järelvalve ametnikke, ajakirjanike ja meediakanalitega suhtleb juhataja või tema poolt volitatud isik;

Suhtlemisel hoolealusega

• konfidentsiaalsuse hoidmine;
• kontakti võtmine (silmside/kehakeel/hääletoon);
• lugupidav suhtumine;
• ole hooliv, olenemata taustast või diagnoosist;
• võrdne kohtlemine;
• asjakohase info jagamine;
• kuulamine;
• innustamine;
• mõistmine/arvestamine hoolealuse eripäradega;
• suhtle/lähene loovalt, arvestades erinevaid vaatenurki ja lähenemist;
• ära õpeta õpitud abitust;
• käitu nii nagu soovid et sinuga käitutakse;
• 100* mõtle, 1* ütle;
• ära anna katteta lubadusi;
• keelatud on mõjutamisvõtted (hirmutamine, ähvardamine);
• ei võta vastu materiaalseid ega rahalises vääringus kingitusi;
• ei avalda temale tööülesannete täitmisel või juhuslikult teatavaks saanud informatsiooni, mis võib kahjustada hoolealuse mainet;
• töös lähtume hoolealusest ja tema põhivajadusest ja õigustest;
• enesekontrolli säilitamist pingelistes olukordades;

Suhtlemisel hoolealuse lähedase ja külalistega

• maine hoidmine;
• ole avatud ja aus;
• ole lugupidav, austa ja hooli hoolealuse lähedasest;
• tee koostööd;
• võrdväärne suhtlus;
• tõese, asjakohase info jagamine;
• vajadusel anna sellist tagasisidet, millist sa ise tahaksid saada;
• ära anna katteta lubadusi;
• väldi lähedasele süütunde süvenemist;
• jaga edulugusid;
• ei avalda temale tööülesannete täitmisel või juhuslikult teatavaks saanud informatsiooni, mis võib kahjustada Eakate Kodu mainet;
• enesekontrolli säilitamist pingelistes olukordades (enne mõtle siis ütle);
• personalil on õigus teha külastajale märkusi ebasobilike tegevuste kohta ja majakorra korduval või olulisel rikkumisel paluda lahkuda.

Eakate Kodu külastaja hea tava

• enne Eakate Koju tulemist veendu, et oled terve (ei ole palavikku, köha, nohu või muid haiguse tunnuseid);
• külastaja informeerib oma tulekust ette;
• külastaja austab maja korda (hetkelist );
• külastaja austab maja personali ja hoolealuseid;
• külastaja ei tohi häirida tavapärast Eakate Kodu elurütmi;
• keelatud on eelneva kokkuleppeta või luba küsimatta siseneda tubadesse;
• keelatud on tuua ravimeid, mis ei ole kooskõlastatud õega;
• keelatud on alkohoolsete jookide või narkootiliste ainete Eakate Koju sissetoomine;
• keelatud on ohtlike ainete ja esemete, külm-või tulirelvade toomine ja hoidmine;
• hoolealuse enesega kaasa viimisel, tuleb eelnevalt informeerida juhatajat;
• keelatud on ilma loata pildistamine, filmimine ja vestluste salvestamine. Küsi luba juhatajalt. Samuti on keelatud mis iganes vormis info (tekstide, piltide ja helisalvestiste) üleslaadimine internetikeskkondadesse;
• eelneval kokkuleppel on lubatud kaasa tuua lemmikloomi;
• Eakate Kodu ei vastuta hoolealusele tuppa toodud vääris esemete ja raha eest;
• kasutab heaperemehelikult Eakate Kodu vara;

Hea tava koostamise töögruppi kuulusid (november 2021): juhataja, hooldusjuht, majandus/toitlustusjuht, tegevusjuhendaja, hooldustöötaja.