Häädemeeste Eakate Kodu kohamaks.

  • Post category:Uudised

Häädemeeste Eakate Kodu kohamaksu suuruse kinnitamine

Määrus kehtestatakse Häädemeeste Vallavolikogu 27.12.2019.a määrusega nr 19 kehtestatud
„Häädemeeste Eakate Kodu põhimäärus“ § 4 lõike 4 alusel.

§ 1. Kohamaksu kinnitamine
(1) Kinnitada Häädemeeste Eakate Kodu kohamaksu suuruseks ühekohalises toas 1000 (üks
tuhat) eurot kuus isikule, kes asub teenusele alates 01.detsembrist 2020.a. Varem teenusel
olijale rakendub sama hind alates 01.aprillist 2021.a.
(2) Kinnitada Häädemeeste Eakate Kodu kohamaksu suuruseks kahekohalises toas 900
(üheksasada) eurot.
(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud hind sisaldab ööpäevaringset üldhooldusteenust Häädemeeste
Eakate Kodus, sh käsimüügiravimid, hooldusvahendid.
(4) Kohamaksule lisanduvad eelmisel kuul tehtud kulutused retseptiravimitele.
(5) Häädemeeste Eakate Kodu juhataja põhjendatud taotluse ja vallavalitsuse
pereabikomisjoni otsuse alusel on erandjuhtudel võimalik hoolealust kahekohalisest toast
ühekohalisse tuppa üle viies kohaldada ühekohalises toas kahekohalise toa kohamaksu.

§ 2. Rakendussätted
(1) Häädemeeste Vallavolikogu 16.04.2020 määrus nr 6 „Häädemeeste Eakate Kodu
kohamaksu suuruse kinnitamine“ tunnistada kehtetuks.
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(3) Määrust rakendatakse alates 01.detsembrist 2020.